facebook

logo

Regulamin

 • § 1
  WSTĘP

  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług serwisu internetowego udostępnionego i prowadzonego pod adresem http://www.przewozy-tatarzynski.pl/ przez Przewozy Autokarowe Tatarzyński sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Niemcewicza 41A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000353911, NIP: 5993111982, REGON 080410537, z kapitałem zakładowym w wysokości 689 650,00 PLN, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

  Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe / reklamacyjne):

  Dane teleadresowe:
  Przewozy Autokarowe Tatarzyński sp. z o.o.

  ul. Niemcewicza 41A
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Tel.: (95) 7213-992
  Fax: (95) 7288-946
  Tel. kom.: 510-992-728

 • § 2
  Słownik pojęć

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1.1) Bagaż - rzeczy ruchome zabierane przez Klienta do środka transportu;
  1.2) Klient - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Serwisu Internetowego;
  1.3) Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  1.4) Prawo przewozowe - ustawa Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 tj. z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 915) z późn. Zmianami;
  1.5) Serwis Internetowy (dalej także jako "Serwis internetowy" lub "Serwis") - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.przewozy-tatarzynski.pl/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Serwisu;
  1.6) Strona - Usługodawca lub Klient;
  1.7) Przedmiot sprzedaży (także "Bilet") - bilet elektroniczny upoważniający Klienta do przejazdu na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę, będący przedmiotem Umowy sprzedaży i podstawą zawarcia Umowy przewozu; Na Bilecie umieszcza się: nazwę Usługodawcy, relację lub strefę przejazdu, wysokość należności za przejazd; na Bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe pasażera (Klienta), jeżeli jest to niezbędne dla Usługodawcy;
  1.8) Regulamin - niniejszy Regulamin zawierania umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Regulamin określa także zasady zawierania i wykonywania Umów przewozu, tj. do licencjonowanych, autokarowych krajowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Usługodawcę;
  1.9) Regulamin przewozów - udostępniony przez Usługodawcę regulamin, na podstawie którego świadczy usługi przewozu w ramach Umów przewozu, który zawiera postanowienia dodatkowe do niniejszego Regulaminu.
  1.10) Umowa przewozu - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem w konsekwencji zawarcia Umowy sprzedaży Biletu przed rozpoczęciem podróży lub po spełnieniu innych określonych przez Usługodawcę warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym, zgodnie z którą Usługodawca zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Klienta i Bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na Bilecie, na warunkach zawartych w Regulaminie oraz ewentualnych dokumentach dodatkowych wydanych przez Usługodawcę;
  1.11) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem są Bilety;
  1.12) Usługa (Usługi) - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
  1.13) Usługodawca (także "Sprzedawca") - Przewozy Autokarowe Tatarzyński sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Niemcewicza 41A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000353911, NIP: 5993111982, REGON 080410537, z kapitałem zakładowym w wysokości 689 650,00 PLN;
  1.14) Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
  1.15) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego określające liczbę Biletów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;

 • § 3
  Podstawowe obowiązki Stron w zakresie korzystania z Serwisu

  1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
  2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Biletu wolnego od wad.
  4. Do umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu nie ma zastosowania Ustawa na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, z wyjątkiem zapisów art. 10 i art. 17 Ustawy.

 • § 4
  Podstawowe obowiązki Stron w zakresie Umowy przewozu

  1. Klient jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie w ramach zawartej Umowy przewozu.
  2. Klienci zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczeni do przewozu lub usunięte ze środka transportowego mimo zawartej Umowy przewozu.
  3. Klienci uciążliwi dla innych mogą być usunięci ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
  4. Usługodawca jest obowiązany do zapewnienia Klientom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.

 • § 5
  zamówienia

  1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem następujących postanowień:
    1.1) zakup Biletów jest możliwy najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym ma się odbyć przewóz;
    1.2) zakup Biletów na przewóz w niedzielę jest możliwy najpóźniej do godz. 14.00 w piątek bezpośrednio przed niedzielą, w którą ma się odbyć podróż.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość poprzez Serwis Internetowy należy dokonać wyboru dat przewozu oraz ewentualnie godziny odjazdu, jeżeli serwis będzie tego wymagał, a także podać niezbędne dane wymagane przez Usługodawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
  3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty na zawarcie Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  5. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą, a Klientem dochodzi w momencie dokonania zapłaty przez Klienta za Bilet w ramach Zamówienia.
  6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży oraz otrzyma na swój adres poczty elektronicznej Bilet.
  7. Wskutek zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi także do zawarcia Umowy przewozu.
  8. Umowa przewozu jest zawarta na konkretną datę przejazdu i wygasa wraz z upływem tej daty. Jeżeli w ramach jednej Umowy przewozu Klient ma prawo do przejazdów w dwóch różnych datach – Umowa przewozu wygasa wraz z upływem późniejszej z tych dat.

  Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy sprzedaży
  9. Zobowiązania Konsumenta z Umowy sprzedaży wygasają wraz z upływem daty przejazdu, chyba że w ramach jednej Umowy przewozu Konsument ma prawo do przejazdów w dwóch różnych datach – Zobowiązania Konsumenta z Umowy sprzedaży wygasają wówczas wraz z upływem późniejszej z tych dat. Konsument może od umowy odstąpić na zasadach pokreślonych w § 9 poniżej, a także dokonać zmiany Umowy przewozu zgodnie z § 8 poniżej.

 • § 6
  Ceny, płatności oraz dostawa Biletu

  1. Ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
  2. Dostawa Biletu realizowana za pośrednictwem poczty elektronicznej .
  3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Bilet w ramach Zamówienia za pośrednictwem serwisu Dotpay (udostępnianego przez Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadającą numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN, opłacony w całości gotówką – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową.
  4. Wysyłka Biletu następuje niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy, w konsekwencji zawarcia Umowy sprzedaży.

 • § 7
  Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem

  1. Przedmiotem świadczenia Usługodawcy w ramach Umowy sprzedaży jest Bilet, na podstawie którego zawierana jest Umowa przewozu.
  2. Sposób komunikacji polega na wykorzystaniu urządzeń służących do porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet, takich jak telefon, komputer, tablet, które umożliwią korzystanie z infrastruktury Serwisu internetowego.

 • § 8
  Zmiana Umowy przewozu

  1. Klient może za zgodą Usługodawcy zmienić Umowę przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.
  2. Zmiana Umowy przewozu może dotyczyć:
     1) terminu odjazdu;
     2) miejscowości przeznaczenia;
     3) klasy środka transportowego.
  3. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, Klient powinien uzyskać od Usługodawcy odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności.
  4. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią Umowy przewozu, Usługodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Klientów.

 • § 9
  Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy przewozu

  1. Klient może odstąpić od Umowy przewozu.
  2. Klientowi, który odstąpił od Umowy przewozu albo którego na podstawie § 4 ust. 1 lub 3 nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego) wg zasady jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło na więcej niż 48 godzin przed datą i godziną odjazdu to wysokość odstępnego ustala się na 20% wartości należności a jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło na mniej niż 48 godzin przed datą i godziną odjazdu ustala się na 40% wartości należności.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 • § 10
  Reklamacje i procedura reklamacyjna

  1. Reklamacje, można też składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Usługodawcy.
  2. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
  3. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej realizacji.

 • § 11
  Dane osobowe

  1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
  4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
  5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 • § 12
  Ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego

  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi:
     1.1) przedstawienie oferty i informacji o Usługodawcy,
     1.2) możliwość składania Zamówień i tym samym możliwość zawierania Umów sprzedaży i Umów przewozu na odległość,
  2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.
  3. Korzystanie z usług określonych w ust. 1 jest nieodpłatne.
  4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

 • § 13
  Sądowe rozstrzyganie sporów

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 • § 14
  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony (zakładki) Serwisu – Regulamin, dostępnej z każdego poziomu w Serwisie.
  3. Informacje podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  4. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.
  5. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe przysługujące Usługodawcy, wchodzące w skład Serwisie elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Usługodawcy, a naruszenie ww. praw podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności.

 • § 15
  Odpowiedzialność karna

  1. Wykorzystanie niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszenie praw autorskich autorów i podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności na podstawie przepisów art. 115 i nast. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. W przypadku wykrycia rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części autorzy podejmą wszelkie dostępne środki prawne w celu ustalenia odpowiedzialności właściwych osób, a ponad odpowiedzialność karną osób naruszających, także będą dochodzić od tych osób odszkodowania.

 •  Regulamin sklepu i formularz odstąpienia od umowy przewozu

Polityka prywatności

 • § 1
  Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu http://www.przewozy-tatarzynski.pl/
  2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
  3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 • § 2
  Administrator Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Przewozy Autokarowe Tatarzyński sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Niemcewicza 41A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000353911, NIP: 5993111982, REGON 080410537, z kapitałem zakładowym w wysokości 689 650,00 PLN, dalej „Administrator”.
  2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 • § 3
  Zbiory Danych Osobowych

  Zbiory Danych Osobowych zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych.

 • § 4
  Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

  1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
  2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
  3. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

 • § 5
  Zakres przetwarzania Danych Osobowych

  1. Administrator może poprosić Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:
     1) nazwisko i imię,
     2) adres poczty elektronicznej,
  3) numer telefonu,
  oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.
  2. W celu realizacji zawartych Umów sprzedaży lub Umów przewozu Usługodawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Dane osobowe mogą być wykorzystane przez kierowcę wykonującego w imieniu Usługodawcy Umowę przewozu do weryfikacji uprawnień Klienta do przejazdu w ramach Umowy przewozu.
  3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Serwisie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
  4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, Umowy przewozu oraz w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

 • § 6
  Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

  1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży lub Umowy przewozu.
  2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy przewozu w ramach Serwisu.
  3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o wysłanie korespondencji na adres:

  Przewozy Autokarowe Tatarzyński sp. z o.o.
  ul. Niemcewicza 41A
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Tel.: (95) 7213-992
  Fax: (95) 7288-946
  Tel. kom.: 510-992-728

 • § 7
  Informacje handlowe

  Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

 • § 8
  Wykorzystanie plików Cookies - tzw. "ciasteczek"

  1. "Ciasteczka" to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
  2. "Ciasteczka" są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora.
  3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze "Ciasteczek" m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
  4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę "Ciasteczek".
  5. Obok plików cookies Serwis internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Serwisu.

 • § 9
  Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

  1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
     a) Klient wyrazi na to zgodę lub
     b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
     c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji zawieranych Umów sprzedaży lub Umów przewozu.
  2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

 • § 10
  Prawa Klientów

  1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
  2. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  4. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:

  Przewozy Autokarowe Tatarzyński sp. z o.o.
  ul. Niemcewicza 41A
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Tel.: (95) 7213-992
  Fax: (95) 7288-946
  Tel. kom.: 510-992-728